...

ทำไมต้องขอเลิก
-- องค์ความรู้จากเอกสารจดหมายเหตุ : ทำไมต้องขอเลิก ? --
 ปี 2503 สหกรณ์จังหวัดสุโขทัยได้รับสำเนารายงานการประชุมใหญ่ของสหกรณ์กลางผู้เลี้ยงและค้าหมู สระบุรี จำกัดสินใช้ เพื่อรับทราบการ " ขอเลิกสหกรณ์ "
 การเลี้ยงและค้าหมูเป็นกิจการใหญ่ เงินลงทุนสูง และได้ผลกำไรไม่น้อย หากสหกรณ์กลางดังกล่าวจำเป็นต้องขอเลิกกิจการ เพราะเหตุผลตามรายงานการประชุมว่า
 " ... ไม่สามารถทำได้เพราะไม่มีเงินทุน หมูที่จะนำไปขายให้สหพันธุ์ก็ไม่มี สมาชิกต่างก็ไม่สนใจกับกิจการของสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ก็มิใช่ความประสงค์ของสมาชิก ๆ ต่างก็เบื่อหน่ายในวิธีการสหกรณ์กันทั้งสิ้น การจะเลิกสหกรณ์เสีย แล้วนำเงินค่าหุ้นที่สมาชิกชำระแล้วมาคืนให้เป็นทุนจะเป็นประโยชน์กว่า ... "
 ดังนั้น ประธานกรรมการสหกรณ์จึงใช้กฎข้อบังคับว่าด้วยสมาชิกเกินกว่าครึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอให้เลิก และนายทะเบียนเห็นชอบยกเลิกสหกรณ์กลางผู้เลี้ยงและค้าหมู สระบุรี จำกัดสินใช้
 สหกรณ์จังหวัดสระบุรีขณะนั้น ทราบมติข้างต้น แล้วดำเนินการชำระบัญชีพร้อมกับรายงานนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาต่อไป
ผู้เขียน : นายธานินทร์  ทิพยางค์  ( นักจดหมายเหตุ )
เอกสารอ้างอิง : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา เอกสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สท 1.14.1 / 27 เรื่อง ชำระบัญชีสหกรณ์ผู้เลี้ยงและค้าหมู สระบุรี จำกัด [ 26 พ.ค. - 18 พ.ย. 2503 ]
#จดหมายเหตุ #องค์ความรู้จากจากจดหมายเหตุ #หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา #เอกสารจดหมายเหตุ(จำนวนผู้เข้าชม 306 ครั้ง)