...

ผืนป่าเมืองน่าน ( ตอนที่ ๓ )
ระหว่างทศวรรษ ๒๕๐๐ - ๒๕๑๐ กรมป่าไม้ โดยสำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน ดำเนินการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าไม้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ ผืนป่าอำเภอสา ดังนำเสนอรายละเอียดใน ๒ ตอนก่อนหน้านี้
.. ต่อมา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ยังดำเนินการสำรวจอำเภออื่นๆ เช่น ป่าน้ำแก่น อำเภอภูเพียง ซึ่งผลลัพธ์ปรากฏเป็นแผนที่ผืนป่า มีเครื่องหมายระบุเฉดสีพันธุ์ไม้เช่นเคย โดยสีส้มแทนไม้เต็งรัง สีฟ้าเป็นป่าดิบแล้ง อีกทั้งยังมีห้วยน้ำแก่นกับสาขาห้วยนำเหลืองไหลผ่านหล่อเลี้ยงพันธุ์พืชตลอดสาย
 สำหรับรอยวงเส้นประนั้น เจ้าหน้าที่ระบุว่า บริเวณป่าที่ขอ สามารถสันนิษฐานได้ ๓ กรณีคือ ขอสงวน ขอแนวกันไฟป่า หรือขอสัมปทาน หากไม่มีรายละเอียดใดๆ จึงอาจเป็นการร่างเส้นเพื่อมิให้เกิดการบุกรุกก็เป็นได้
.... จากแผนที่ดังกล่าวและแผนที่ผืนป่าอำเภอสาครั้งก่อน สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้จังหวัดน่านเมื่อ ๕๐ - ๖๐ ปีที่แล้ว เป็นปราการรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งหนึ่งในภูมิภาคล้านนาตะวันออก เฉกเช่นหัวใจและปอดที่มนุษย์ขาดไม่ได้ฉันนั้น
ผู้เขียน : นายธานินทร์ ทิพยางค์ ( นักจดหมายเหตุ )
เอกสารอ้างอิง : หจช. พย. แผนที่สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ
 สหกรณ์ ผจ นน 1.6 / 9 เรื่องแผนที่แสดงป่าน้ำแก่น (ม.ท.)

(จำนวนผู้เข้าชม 1166 ครั้ง)