...

สหกรณ์สวรรคโลก
พ.ศ.๒๔๘๓ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และข้าราชการในอำเภอ ร่วมกันจัดตั้งร้าน "สหกรณ์จำกัดสินใช้ " ขึ้น เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกและจำหน่ายสินค้ามาตรฐานสากล
ปีต่อมา พนักงานสหกรณ์แจ้งความประสงค์จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม เช่น เครื่องเขียน เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย เครื่องครัว และของเบ็ดเตล็ดต่างๆ
ความน่าสนใจของสินค้า คือ
 ๑. สินค้าชั้นดีมีราคา เรียกว่า " มียี่ห้อ " ในขณะนั้น
 ๒. ความต้องการสินค้ามียี่ห้อสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินที่ดีของชาวอำเภอสวรรคโลก
 ๓. ในขณะที่สหกรณ์ดำเนินกิจการ ประเทศไทยอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๘๒ - ๒๔๘๘) หลายประเทศกำลังขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค และราคาสินค้าไม่ถูกสตางค์ แต่สหกรณ์ยังสนองความต้องการ (Demand) แก่ลูกค้าได้ น่าสืบค้นต่อไปว่า ใครหรือเอเยนต์      (Agent) ใดนำเข้าสินค้าให้ ลูกค้ามีรสนิยมในยี่ห้อสินค้าต่างๆ มากน้อยแค่ไหน ?
เพราะเพียงสั่งซื้อสบู่ลักส์และปาล์มโอลีฟอย่างละ ๕๐ โหลมาจำหน่าย ก็ไม่ธรรมดาแล้ว !!!
ผู้เขียน : นายธานินทร์ ทิพยางค์ (นักจดหมายเหตุ)
เอกสารอ้างอิง : ๑. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา.  เอกสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  สท 1.1.4. 1 / 1  เรื่องข่าวการเปิดร้านสหกรณ์เมืองสวรรคโลกจำกัดสินใช้  [ 18 ธันวาคม 2483 - 9 สิงหาคม 2488 ]
  ๒. ________.  สท 1.1.4. 1 /2  เรื่องร้านสหกรณ์เมืองสวรรคโลกจำกัดสินใช้สั่งซื้อสินค้า  [ 27 มีนาคม 2484 - 21 มิถุนายน 2489 ]


(จำนวนผู้เข้าชม 1138 ครั้ง)