...

ต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ยินดีต้อนรับ
คณะอาจารย์และนิสิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวน ๑๙๐ คน เวลา ๑๐.๕๐ น.
เข้าเยี่ยมชมปราสาทพนมรุ้ง
(นำชม/รายงานโดย นางสาวชยาณิษฐ์ ธนโชคสิริธานนท์)

(จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง)