...

คำสั่งกรมศิลปากร ที่ ๑๔๙/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน ๑๐ ราย)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง)