...

คำสั่งกรมศิลปากร ที่ ๙๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน ๒๑ ราย)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 235 ครั้ง)