...

คำสั่งกรมศิลปากร ที่ ๖๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน ๑๓ ราย)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 146 ครั้ง)