...

แบบพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ

 แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ของแต่ละสายงานเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคล

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ  ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับทรุงคุณวุฒิ 

(หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538) โดยมีเอกสาร  ดังนี้   

  1.  แบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคล  (เอกสารหมายเลข 1)

   2.  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล  (เอกสารหมายเลข 2)

   3.  แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน  (เอกสารหมายเลข 3)


หมายเหตุ

  1) เอกสารหมายเลข 1 - 3 จำนวนรายการละ 10 ชุด และ

   2) ผลงาน จำนวนรายการละ 5 ชุด

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 472 ครั้ง)