...

แบบคำขอย้าย
การยื่นคำร้องขอย้าย 
หน่วยงานที่ประสงค์จะย้ายข้าราชการภายในหน่วยงาน  ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน รวมทั้งข้าราชการที่ประสงค์ขอย้ายให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอย้าย ตามแบบคำขอย้าย ดังนี้ 
    - การยื่นคำขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน ให้ยื่นคำขอย้ายตาม (แบบคำขอย้าย ศก. 1)
    - การยื่นคำขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับต่ำกว่าเดิม ให้ยื่นคำขอย้ายตาม (แบบคำขอย้าย ศก. 2)
2. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาและเสนอความเห็นประกอบตามลำดับ ภายในกำหนด  7 วัน นับแต่วันที่รับหนังสือขอย้าย และ ให้สำนักหรือเทียบเท่า 
เสนอกรมศิลปากร ภายในเดือนมีนาคม หรือ เดือนกันยายน ของทุกปี
 
การพิจารณาคำขอย้าย
1. กรมศิลปากรจะพิจารณาคำขอย้าย หรือ ย้าย  ภายในเดือนพฤษภาคม หรือ เดือนพฤศจิกายน ของปีเดียวกัน 
2. คำร้องขอย้ายใดมิได้รับการพิจารณา กรมศิลปากรจะเก็บคำขอย้ายไว้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอย้าย หากพ้นกำหนดดังกล่าวต้องยื่นคำร้องขอย้ายใหม่
 

 
ทั้งนี้  ข้าราชการที่ประสงค์ขอย้ายสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอย้ายได้ที่ไฟล์ข้อมูลแนบท้ายนี้ 
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 1242 ครั้ง)