...

แบบหนังสือขอโอน
ข้าราชการผู้ประสงค์ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมศิลปากร
สามารถยื่นหนังสือขอโอนพื่อขอรับการพิจารณาการโอนได้ โดยแนบเอกสารหลักฐาน  ดังนี้                             
   1. คำร้องขอโอน จำนวน ฉบับ (ตามไฟล์แนบ) โปรดระบุตำแหน่ง และหน่วยงานที่จะขอโอน 
   2. สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน ฉบับ
   3. สำเนา ก.พ. จำนวน ฉบับ  
   4. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร และ/หรือ ใบระเบียนสะสม (transcript)  จำนวน ฉบับ             
   5.  รูปถ่าย นิ้วครึ่ง  จำนวน ใบ
 
 
วิธีการยื่นแบบหนังสือขอโอน    
  1. สามารถยื่นความประสงค์์ขอโอนด้วยตนเอง ณ  กลุ่มบริหารกทรัพยากรบุคคล  สำนักบริหารกลาง  กรมศิลปากร  ในวันและเวลาราชการ หรือ
  2. สามารถยื่นความประสงค์ขอโอนทางไปรษณีย์มาที่ กรมศิลปากร (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) ถนนหน้าพระธาตุ  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 10200
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 2080 ครั้ง)