...

เพลงชาติตุรกี “İstiklâl Marşı”
https://fb.watch/4k00ENiIb1/
“İstiklâl Marşı” (อิสติกลาล มาร์เชอ) มีความหมายว่า “การประกาศอิสรภาพเดือนมีนาคม” เป็นชื่อของเพลงชาติของสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งรัฐบาลตุรกีประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1921 อันเป็นเวลาสองปีครึ่งก่อนหน้าการสถาปนาสาธารณรัฐในวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1923 ประพันธ์คำร้องโดย เมห์เหม็ด อากีฟ เอร์ซอย (Mehmet Akif Ersoy) ทำนองโดย ออสมัน เซกี อืนเกอร์ (Osman Zeki Üngör)
ด้วยปีค.ศ. 2021 รัฐบาลตุรกีได้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการประกาศใช้เพลง İstiklâl Marşı (Independence March: การประกาศอิสรภาพเดือนมีนาคม)ให้เป็นเพลงชาติตุรกี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.1921 สถานเอกอัคราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย ในนามกระทรวงการต่างประเทศแห่งรัฐบาลตุรกีได้ขอความอนุเคราะห์จากมิตรประเทศต่างๆรวมถึงราชอาณาจักรไทยในการจัดทำวิดีโอการบรรเลงเพลงชาติตุรกีด้วยเครื่องดนตรีประจำชาติต่างๆเพื่อเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียของกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีในชื่อรายการ “Turkish National Anthem with World music Instruments” โดยรัฐบาลไทยได้มอบหมายให้สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดนักดนตรีและวงดนตรีบันทึกวิดิโอการบรรเลงเพลงชาติตุรกีส่งมอบแก่รัฐบาลตุรกีในวาระโอกาสการเฉลิมฉลองในครั้งนี้
ในการนี้สำนักการสังคีตในความควบคุมของนายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต และนายสุริยะ ชิตท้วม ผู้อำนวยการกลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต ได้จัดการบรรเลงเพลงชาติตุรกีด้วยเครื่องดนตรีอันประกอบด้วย ซอด้วง ซออู้ ขิม 11 หย่อง ขลุ่ยเพียงออ กลองแขก และฉิ่ง ในการบันทึกวิดิโอครั้งนี้
นักดนตรี
ซอด้วง เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี
ซออู้ มารุต มากเจริญ
ขิม 11 หย่อง อภิชัย พงษ์ลือเลิศ
ขลุ่ยเพียงออ อุดมเกียรติ เพ็งอุบล
กลองแขกตัวผู้ ชัยพฤกษ์ สิทธิ
กลองแขกตัวเมีย พิเชษฐ์ โยธี
ฉิ่ง วัชรินทร์ ม่วงท้วม
บันทึกเสียง
นพดล ป้อมเพชร
บันทึกวิดิโอ
พงค์พันธ์ เพชรทอง

(จำนวนผู้เข้าชม 793 ครั้ง)