...

ประมวลนิทาน

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.  ประมวลนิทาน.  พิมพ์ครั้งที่ ๓.  พระนคร: บรรณาคาร, ๒๕๑๕.

          หนังสือที่รวบรวมประมวลนิทาน พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยรวมนิทาน ๒๗ เรื่อง แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑. นิทานชวนขัน เป็นนิทานประเภทตลกขบขัน ทรงใช้นามแฝงต่าง ๆ กัน เช่น พระขรรค์เพชร มหานาค เป็นต้น ๒. นิทานทหารเรือ เป็นนิทานที่ทรงแปลจากเรื่องของคอนราด เคโต ทรงใช้พระนามแฝงว่า พันแหลม โปรดให้ลงพิมพ์ในหนังสือดุสิตสมิต และ ๓. นิทานทองอิน เป็นนิทานประเภทนักสืบ มีทั้งหมด ๒ ชุดคือ ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ รวมนิทานที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ๑๑ เรื่อง โปรดให้ลงพิมพ์ในหนังสือทวีปัญญา

(จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง)