...

ชีวประวัติกวีไทย

 

ประพัฒน์  ตรีณรงค์.  ชีวประวัติกวีไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  พระนคร: เจริญธรรม, 2499.

          เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมชีวประวัติกวีไทยที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในครั้งอดีตไว้รวม 21 คน ด้วยกัน เช่น กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ กรมสมเด็จพระเดชาดิศร พระยาศรีสุนทรโวหาร พระยาตรัง พระมหามนตรี หลวงจักรปวณี หลวงธรรมาภิมณฑ์ หลวงอรรถเกษมภาษา หมาห่วง นายมี เป-โมรา คุณพุ่มเจ้าแห่งสักวาหญิง และคุณสุวรรณ กวีผู้ถูกกล่าวหาว่า “บ้า”

 

(จำนวนผู้เข้าชม 217 ครั้ง)