...

รากฐานแห่งปรัชญา

เอส. อี. ฟรอสท์.  รากฐานแห่งปรัชญา.  แปลโดยประพัฒน์ ตรีณรงค์.  พระนคร: โรงพิมพ์วัฒนาพานิช,

     2500.

          รากฐานแห่งปรัชญาเป็นหนังสือที่แต่งโดย S.E. Frost. แปลและเรียบเรียงโดยประพัฒน์ ตรีณรงค์ เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมความคิดเห็นของมนุษย์เกี่ยวกับปรัชญาสำคัญของโลก ซึ่งทำให้เห็นถึงวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นเหตุผลทั้งสอดคล้องและขัดแย้งกันในเรื่องปัญหาหนึ่งๆ อย่างละเอียด ทำให้เห็นถึงมุมมอง ความคิด และเหตุผลในยุคนั้น ๆ อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

(จำนวนผู้เข้าชม 326 ครั้ง)