...

โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำป ๒๕๖๒ (อบรมการทำหนังสือเล่มเล็ก) (02 ก.ย. 62)
๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (กิจกรรมที่ ๒)​ ตามโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒" โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง" เทคนิคการทำหนังสือเล่มเล็ก" ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง "เทคนิคการทำหนังสือเล่มเล็ก" วิทยากรโดยอาจารย์อาจารีย์ ณ สงขลา และ เรื่อง "ภาพวาดในหนังสือเล่มเล็ก" วิทยากรโดยอาจารย์นาฎลดา เดชอรัญ โดยนางตรีทิพย์ บัวริน ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และนายธีราธร ชมเชย หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกีรยติ ฯ ตรัง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันพร้อมมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๗๑ คน (๑๕โรงเรียน)

(จำนวนผู้เข้าชม 927 ครั้ง)