...

นำชมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวบุสรา สังข์สมบูรณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินงานของหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง แก่คณะศึกษาดูงานโครงการจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม (อสมศ.)​ จังหวัดตรัง และพัทลุง ของสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

(จำนวนผู้เข้าชม 408 ครั้ง)