นักเรียนพยาบาลทหารอากาศและเหล่าทหารแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ศึกษา ดูงานสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศและนักเรียนจ่าอากาศ เหล่าทหารแพทย์ สาชาวิชาพยาบาล กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 76 คน ศึกษา ดูงานสำนักหอสมุดแห่งชาติ

 

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ สนใจเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่า ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าหยู่หัว  

นักเรียนจ่าอากาศ สนใจอ่านประวัติความเป็นมาของจารึกโบราณ สมัยกรุงศรีอยุธยา

(จำนวนผู้เข้าชม 982 ครั้ง)