นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๐๐ ปี
 นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ในการปฏิรูปประเทศทุกด้าน เพื่อให้ไทยรักษาความเป็นเอกราช และเพื่อความเป็นประเทศที่เจริญและทันสมัย
 
 
 
 
 
 
 
ปิยมหาราช
 
 
 
 
 
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
 
 
 
 
 
ราชเคียงประชา
 
          จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการปฏิรูปสังคมให้มีความเสมอภาค โดยเฉพาะการเลิกทาส ทำให้ราษฎรทุกคนเป็นไทแก่ตัว นอกจากนั้นยังทรงปฏิบัติพระองค์อย่างสามัญชนในการเสด็จประพาสต้น เพื่อสอดส่องดูแลสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธำรงเอกราช
 
          จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการปฏิรูปกิจการภายในประเทศ และการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองและสามารถดำรงรักษาความเป็นเอกราช
 
 
 
 
 
 
 
“สยามใหม่”
 
          จัดแสดงภาพบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้มีการวางรากฐานกิจการด้านสาธารณูปโภคของไทยทุกด้าน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาบ้านเมืองต่อมาทุกยุคทุกสมัย
 
 
 
 
 
 
 
มรดกสถาปัตยกรรมของสยาม
 
          จัดแสดงแบบจำลองสามมิติของสถาปัตยกรรมสำคัญ ๕ แห่ง ที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของอาคารประเภทต่าง ๆ
 
 
 
 
 
 
 
มรดกความทรงจำแห่งโลก
 
          จัดแสดงตัวอย่างสำเนาเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
 
 
 
 
พระราชประวัติ
 
          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์มีพระนามเดิมคือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ เป็นพระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และ สมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖
 
   
 
 
 
          พ.ศ. ๒๔๑๑ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ขณะพระชนมายุ ๑๕ พรรษา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จึงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
 
          เมื่อเจริญพระชนมายุได้ ๒๐ พรรษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๖ ยังผลให้มีพระราชอำนาจเด็ดขาดในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดรัชกาลได้ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน
 
          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ สิริพระชนมายุ ๕๘ พรรษา เสด็จอยู่ในสิริราชสมบัติ ๔๒ ปี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เป็นอเนกอนันต์ จึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของพสกนิกร ซึ่งได้ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” มีความหมายว่า พระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งราษฎร
 
          ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๔๖ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้มีประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรง เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม และการสื่อสาร
 
 
 
“เราตั้งใจอธิษฐานว่า เราจะกระทำการจนเต็มกำลังอย่างที่สุดที่จะให้กรุงสยามเป็นประเทศอันหนึ่งซึ่งมี อิสรภาพและความเจริญ...”
 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
พระราชทานแก่ประชาชนเมื่อเสด็จกลับจากยุโรป พ.ศ. 2440
 
 
 
อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว (ตึกถาวรวัตถุ)
 
เปิดบริการ พุธ – อาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
 
ปิดบริการ  จันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๘๖๗  โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๖๘๓๐
 
ที่ตั้ง ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
 
*** ไม่เสียค่าเข้าชม ***
 

(จำนวนผู้เข้าชม 1148 ครั้ง)