อาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เยี่ยมชม และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารโบราณ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 13 คน เยี่ยมชม และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารโบราณ

(จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง)