...

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการ 

จำนวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐.- บาท

ระยะเวลาการจ้างเหมา ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๙ 

คุณสมบัติ

๑.      เพศหญิง หรือเพศชาย  อายุ ๑๘  ปีขึ้นไป

๒.      วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๓.      มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel

และระบบอินเตอร์เน็ต เป็นอย่างดี

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้

                                  - บันทึกข้อมูลหนังสือเข้า-ออก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

                                  - แจ้งเวียนหนังสือราชการภายในและภายนอก

                                  - จัดเก็บเอกสารและจัดทำแฟ้มเอกสารให้เป็นระบบหมวดหมู่

                                  - ถ่ายสำเนาเอกสารต่าง ๆ

                                  - จัดสถานที่/ห้องประชุม และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลี้ยงรับรอง พร้อมเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเลี้ยงและจัดทำทะเบียนควบคุม 

                                   - จัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

             - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล ดุสิต กทม. โทร. 0 2628 5172   0 22811599 ต่อ 115

(จำนวนผู้เข้าชม 727 ครั้ง)