...

Mrs.Dini Saraswati และ Mrs.Multi Siswati จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานจดหมายเหตุ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

          วันพุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00-12.00 น. Mrs.Dini Saraswati (Deputy Director General) และ Mrs. Multi Siswati (Director for General Affairs) จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานจดหมายเหตุ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยนางสาวนันทกา พลชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้การต้อนรับ และนางสาวกรพินธุ์ ทวีตา นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ บรรยายและนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 399 ครั้ง)