...

การประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการปรับปรุงและพัฒนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
     เมื่อวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการปรับปรุงและพัฒนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) นายสมชาย ณ นครพนม ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์) นางบุศยารัตน์ คู่เทียม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจดหมายเหตุ นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม นางวัญญา ประคำทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นางสาวธัชรีน สุวรรณวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ นางสาวสิรินทร์ ย้วนใยดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก นางกมลชนก ชวนะเกรียงไกร ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และข้าราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 550 ครั้ง)