...

วันนี้ในอดีต : วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 275 ครั้ง)