...

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง


โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๑๘ ต่อมาเกษตรกรสมาชิกได้รวมตัวกันขอจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง จำกัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้อยู่อาศัย ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเอง เกื้อกูลกันในชุมชน โดยมีการจัดตั้งกิจการภายในชุมชน เช่น โรงผสมอาหารสัตว์ธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบ ธุรกิจไข่ไก่ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจจัดหา สินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเยี่ยมโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง พระราชทานกระแสพระราชดำรัส แสดงความพอพระราชหฤทัย ในระบบการส่งน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกโดยใช้ร่องน้ำ และท่อจากที่สูงลงสู่ต่ำ มีอาคารบังคับน้ำตามจุดต่าง ๆ และพระราชทานพระราชดำริว่าควรจะมีการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมออกจากอาคารบังคับน้ำ โดยการขุดหลุมขนาดย่อมรองด้วยก้อนหินหรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อเป็นบ่อพักน้ำ และตักใช้สอยได้ จากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันถารกับตัวแทนหน่วยงาน และราษฎรในพื้นที่ อีกทั้งทอดพระเนตรการดำเนินการต่าง ๆ ภายในโครงการอย่างละเอียด (รหัสเอกสาร ฉ/ร/๘๒๖)

เรียบเรียง : วีระยุทธ ไตรสูงเนิน นักจดหมายเหตุชำนาญการ
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ร.๙
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 284 ครั้ง)