...

คณะผู้แทนจากกรมศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ และหอสมุดแห่งชาติ (Department of Historical Research and National Library) สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบด้วยบรรณารักษ์และนักจดหมายเหตุ จากคณะผู้แทนจากกรมศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ และหอสมุดแห่งชาติ (Department of Historical Research and National Library) สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา จำนวน 8 คน  ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  โดยนางบุศยรัตน์ คู่เทียม ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ และนางสาววรนุช วีณะสนธิ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ เป็นผู้บรรยายสรุปและนำชมการทำงานด้านการจัดเรียงเเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ และการอนุรักษ์เอกสารเป็นดิจิทัล รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย 

(จำนวนผู้เข้าชม 403 ครั้ง)