...

คณะผู้้แทนจากNational Library and Archives of Historical Research จากประเทศเมียนมาร์เข้าศึกษาดูงาน
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. คณะผู้แทนจากกรมการศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ของหอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยนางสาววรนุช วีณะสนธิ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการเป็นผู้บรรยายและนำชมการดำเนินงานและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้โดยการนำของเจ้าหน้าที่จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์

(จำนวนผู้เข้าชม 420 ครั้ง)