...

หน้ากากฝาโลงไม้
#องค์ความรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
เรื่อง "เรื่อง หน้ากากฝาโลงไม้"
การผลิตสื่อเพื่อสื่อความหมายทางวัฒนธรรมครั้งที่ ๑
จัดทำโดย นางสาวรุ่งรัตน์ มณีสุวรรณ
นิสิตฝึกงาน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พิเชษฐ ตันตินามชัย,ภูเดช แสนสา. เจ้าหลวงลำพูน. เชียงใหม่:วิทอินดีไซน์, ๒๕๕๘.

(จำนวนผู้เข้าชม 327 ครั้ง)