...

เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณกับอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ย้อนกลับ
  • เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณกับอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณกับอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี.  พระนคร : กรมศิลปากร, 2491.

          กล่าวถึงนิทานโบราณคดีเรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งให้รายละเอียดความรู้เกี่ยวกับชื่อบ้านนามเมือง ภูเขา แม่น้ำ โบราณสถาน และสถานที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 430 ครั้ง)