...

หนังสือคำไหว้พระธาตุนครศรีธรรมราช ปริวรรตมาเป็นอักษรไทยในปัจจุบัน จากเอกสารโบราณคัมภีร์ใบลาน
หนังสือ คำไหว้พระธาตุ นครศรีธรรมราช
          อะหัง วันทามิ   ทุรโต
          อะหัง วันทามิ   ธาตุโย
          อะหัง วันทามิ   สัพพะโส
   อิติปิ โส วิเสเส อิ           อิเสเสพุทธนาเมอิ
  อิ เม นาพุทธตังโสอิ       อิโส ตัง พุทธ ปิ ติ อิ
  อิติ ปารมิตาติงสา           อิติ สัพพัญญู มาคตา
  อิติ โพธิ มนุปปัตโต        อิติ ปิ โส จเต นโม
 พุทธาติจโจ มหาเตโช     ธัมมจันโท รสาหโร
 สังฆตารคโณ เสฏโฐ       อัมเห รักขันตุ สัพพทา ฯ
 สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง      สิทธิการิย ตถาคโต
 สิทธิเตโช ชโย นิจจัง      สิทธิลาโภ นิรันตรัง
 สัพพกัมมัง ปสิทธิ เม      สัพพสิทธิ ภวันตุ เม
          บทบูชาพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช  ในหนังสือ “คำไหว้พระธาตุ นครศรีธรรมราช” ของหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช  ซึ่งปริวรรตมาเป็นอักษรไทยในปัจจุบัน จากเอกสารโบราณคัมภีร์ใบลาน สมบัติของพิพิธภัณฑ์วัดพัทธสีมา ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งบรรพชนได้จารไว้ด้วยอักษรขอมไทย ภาษาบาลี-ไทย 
          นอกจากนี้  ภายในหนังสือ คำไหว้พระธาตุนครศรีธรรมราช ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจและทรงคุณค่าอีกมากมาย ได้แก่ คำนอบน้อมพระพุทธเจ้า  บทไหว้พระพุทธเจ้า ๒๘  พระองค์ คำนอบน้อมต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าประจำทิศทั้งสิบ  พระอริยสาวก บทบูชาพระสาวก  ๘๐ รูป  พระพุทธเจ้าในอนาคต และบทไหว้พระธาตุ (พระบรมสารีริกธาตุ) เป็นต้น
         หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ภาคภูมิใจที่ได้นำมรดก ทรัพย์สินทางปัญญาของบรรพชนมายืดอายุ สร้างสรรค์ ต่อยอด เพิ่มคุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อนุชน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะได้มีส่วนช่วยปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของประเทศชาติโดยเฉพาะเอกสารโบราณที่บรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา
รวบรวมโดย.   นายสมยศ  พูนพนัง  นายช่างศิลป์ชำนาญงาน   หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
อ้างอิง.    หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช.  คำไหว้พระธาตุนครศรีธรรมราช.  นครศรีธรรมราช ; หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช, 2555.
ดาวน์โหลดไฟล์: คำไหว้พระธาตุ1.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: คำไหว้พระธาตุ2.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: คำไหว้พระธาตุ3.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 1545 ครั้ง)