...

พระโพธิสัตว์

ภิญโญ ทัศนะพยัคฆ์. พระโพธิสัตว์. พระนคร : กรมศิลปากร, 2511.

               รวบรวมรูปพระโพธิสัตว์ที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งประกอบด้วยรูปพระโพธิสัตว์อยู่หลายรูป ทั้งที่หล่อด้วยโลหะ และจำหลักด้วยศิลา มีฝีมือช่างต่างกัน แสดงอากัปกิริยาและมีเครื่องประดับ เครื่องถือในมือต่างๆ กัน

(จำนวนผู้เข้าชม 623 ครั้ง)