...

อุรังคนิทานธาตุ
ปริวรรต/เรียบเรียง :  ผศ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี
ห้องจัดเก็บ
กรมศิลปากร
ประเภทสื่อ : สิ่งพิมพ์ - หนังสือ
ISBN/ISSN : 987-616-283-522-3
ผู้จัดทำ : หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม
หมวดหมู่ พุทธศาสนา
ปีที่จัดทำ : 2563
ลักษณะวัสดุ  32 หน้า  : ภาพประกอบ ; 21 ซม. 
ชื่อชุด ฉบับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม
หัวเรื่อง อุรังคนิทานธาตุ--ตำนานการสร้างและบูรณะองค์พระธาตุพนมยุคโบราณ
            พระธาตุพนม--คัมภีร์ใบลาน
            พระธาตุพนม
            วรรณกรรมพุทธศาสนา

บทคัดย่อ : อุรังคนิทานธาตุ ตำนานการสร้างและการบูรณะพระธาตุพนมยุคโบราณ ฉบับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม เป็นการปริวรรตเอกสารโบราณจากอักษรธรรมอีสานเป็นอักษรไทยปัจจุบันที่มีอยู่ภายในหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม เพื่อนำมาเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ทั้งได้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่ายิ่งให้คงอยู่ต่อไป  อุรังคนิทานธาตุ  เป็นวรรณกรรมอิงเรื่องราาวในพุทธประวัติกล่าวถึงการเสด็จไปโปรดเวไนยสัตว์ในอาณาบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ของพระสมณะโคดมพุทธเจ้า เมื่อครั้งปลายพระชนม์ชีพ เนื้อหาแสดงถึงมูลเหตุความเป็นมาของการประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และการสร้างพระธาตุเจดีย์

(จำนวนผู้เข้าชม 6553 ครั้ง)