...

รูปหล่อเรื่องปฐมสมโพธิ์ ปางพระโพธิสัตว์ประสูติที่สวนลุมพินี

         ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ (๒๐๐ ปีมาแล้ว)

         โลหะผสม

         กรมพระราชพิธีส่งมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๗๔

         รูปหล่อพระนางสิริมหามายาทรงเหนี่ยวกิ่งต้นสาละด้วยพระหัตถ์ขวา เบื้องหน้ามีพระอินทร์เชิญพานรองรับพระโพธิสัตว์ และพระพรหมเชิญฉัตรกั้นถวายพระโพธิสัตว์ เพื่อแสดงว่าเมื่อประสูติจากพระครรภ์แล้วมิได้ถึงพื้นโดยทันที แต่มีเทพยดามารับก่อน

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงคัดเลือกพุทธอิริยาบถจากเหตุการณ์พระพุทธประวัติตอนต่างๆ มาสร้างเป็นพระพุทธปฏิมา จากเดิมที่มีพระพุทธรูปปางหรือตอนในพุทธประวัติจำนวนสิบกว่าปางซึ่งเน้นอิริยาบถ นั่ง ยืน เดิน นอน

(จำนวนผู้เข้าชม 514 ครั้ง)