...

พระพิมพ์ปางประสูติ (รูปพระนางสิริมหามายาทรงยืนเหนี่ยวกิ่งไม้)

        ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ (๕๐๐ ปีมาแล้ว)

        ชินปิดทอง

        ขุดได้ในพระเจดีย์ใหญ่วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๕

        พระพิมพ์เนื้อชินปิดทอง รูปพระนางสิริมหามายาทรงยืนเหนี่ยวกิ่งไม้ ตามที่ปรากฏในพุทธประวัติตอนประสูติ แม้ว่าจะไม่ปรากฏรูปพระโพธิสัตว์หรือบุคคลอื่นประกอบ แต่การสร้างพระพิมพ์รูปบุคคลในอิริยาบถยืนเหนี่ยวกิ่งไม้ก็ทำให้ทราบได้ว่าคือพุทธประวัติตอนนี้

(จำนวนผู้เข้าชม 507 ครั้ง)