...

แผ่นหินสลักภาพพุทธประวัติตอนประสูติ

         ศิลปะเขมร แบบหลังบายน พุทธศตวรรษที่ ๑๘ (๘๐๐ ปีมาแล้ว)

         หินทราย

         จากปราสาทหินนครวัด ประเทศกัมพูชา

        แผ่นหินปลายด้านบนโค้งยอดแหลม สลักภาพพุทธประวัติตอนประสูติ กึ่งกลางมีรูปพระนางสิริมหามายาเหนี่ยวกิ่งไม้ เบื้องซ้ายมีพระนางปชาบดีโคตมีทรงยืนประคอง เบื้องขวามีรูปพระพรหมประทับนั่ง ทรงยกพระหัตถ์คู่หน้าขึ้นประคองรับพระโพธิสัตว์ซึ่งเสด็จออกจากพระครรภ์โดยทางพระปรัศว์ ในประเทศไทยมีตัวอย่างอื่นที่ปรากฏพระนางปชาบดีโคตมีทรงยืนประคองพระนางสิริมหามายาในเหตุการณ์ประสูติ คือ ปูนปั้นที่หน้าบันซุ้มของจระนำ ที่เจดีย์บริวารประจำทิศตะวันออกของวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย

(จำนวนผู้เข้าชม 600 ครั้ง)