...

พระเจดีย์ถมปัด

          ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ (๒๐๐ ปีมาแล้ว)

          ทองแดง ลงยาสี

          พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส มอบให้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๗๑

          ตามประวัติระบุว่าพระเจดีย์ถมปัดทรงระฆังองค์นี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ทำตามแบบอย่างที่ทรงพระราชดำริ ที่องค์ระฆังมีภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติพระจตุปัฏฐาน อันได้แก่ ตอนประสูติ ตรัสรู้ แสดงพระปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธปรินิพพาน

          สำหรับภาพพุทธประวัติตอนประสูติ มีความพิเศษกล่าวคือ ได้วาดรายละเอียดของเหตุการณ์ตามพุทธประวัติตอนนี้ให้ต้องตามพระคัมภีร์ อาทิ พระนางสิริมหามายาทรงพระภูษายาวคลุมพระองค์ ซึ่งตามพระปฐมสมโพธิกถากล่าวว่า “ทรงซึ่งอาภรณ์พร้อมแลนุ่งโกไสยพัสตร์ขจิตด้วยทอง ทรงห่มอุดมทุกูลพัสตร์คลุมพระองค์ลงไปถึงหลังพระบาท” หรือ คัมภีร์สุมังคลวิลาสีนี ในส่วนอรรถกถามหาปทานสูตร ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแต่งพระองค์ของพระพุทธมารดาว่า “ในกาลนั้นพระมารดาพระโพธิสัตว์ ทรงนุ่งผ้าประด้วยทองคำ เช่นกับตาปลามีสองชั้นคลุมตลอดพระบาทได้ประทับยืน”

         นอกจากนี้ในรายละเอียดส่วนอื่นที่เพิ่มเติมขึ้นได้แก่ ธารน้ำร้อนและน้ำเย็นที่ตกลงมาจากอากาศสรงสนานพระโพธิสัตว์และพระมารดา

(จำนวนผู้เข้าชม 2053 ครั้ง)