...

กําหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่น สําหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 420 ครั้ง)