สู่ดินแดนโพ้นทะเล การเดินทางจากนิวยอร์กถึงบางกอก ประเทศสยาม และการเดินทางกลับ
จำนวนผู้เข้าชม 630

  • ย้อนกลับ
  • สู่ดินแดนโพ้นทะเล การเดินทางจากนิวยอร์กถึงบางกอก ประเทศสยาม และการเดินทางกลับ
สู่ดินแดนโพ้นทะเล
ก า ร เ ดิ น ท า ง จ า ก
นิวยอร์ก
ถึง
บางกอก ประเทศสยาม
แ ล ะ ก า ร เ ดิ น ท า ง ก ลั บ
บางเรื่ องราวในความทรงจำ
โดย
โทมัส มิลเลอร์ (Thomas Miller)
นิวยอร์ก:
บร ิษัทอัลเบิร์ตเมตส์ เลขที่ ๒๒ ถนนเเพลตต์
พ.ศ. ๒๔๓๗

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

จำนวนผู้เข้าชม 630คน