ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นใดที่ออกให้โดยส่วนราชการ.
จำนวนผู้เข้าชม 167