ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ มองความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ผ่าน“ประติมากรรมรูปวัว”
วันที่ประกาศ : 20/01/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 225


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “มองความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ผ่านประติมากรรมรูปวัว” สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
          นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์กับสัตว์ทั้งในแง่การล่าสัตว์และเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาหารและใช้แรงงาน รวมถึงความสัมพันธ์ในความเชื่อหรือพิธีกรรมด้วย จากข้อมูลทางโบราณคดี พบว่า “วัว” เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ให้ความสำคัญ เนื่องจากได้พบหลักฐานต่าง ๆ เช่น กระดูก ภาพเขียนสี และประติมากรรม เป็นต้น

          ประติมากรรมรูปวัวที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ มีจำนวน ๗ รายการ ได้แก่ วัวดินเผา จำนวน ๕ รายการ หินแกะสลักรูปวัว จำนวน ๑ รายการ และวัวสำริด จำนวน ๑ รายการ ซึ่งมาจากการขุดค้นทางโบราณคดี และประชาชนมอบให้ ประติมากรรมรูปวัวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัว โดยเฉพาะด้านพิธีกรรมความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับการเกษตรกรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในปัจจุบันอาจเปรียบได้กับ “พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”

          สอบถามเพิ่มเติม โทร.๐ ๔๓๒๔ ๖๑๗๐ หรือ Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น https://www.facebook.com/KhonKaenNationalMuseum