ขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการขออนุญาตส่งหรือนำออก นำเข้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โปรดนัดหมายก่อนเข้าใช้บริการ
วันที่ประกาศ : 30/07/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 110

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ทางกรมศิลปากร จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ต้องการเข้าใช้บริการส่วนงานขออนุญาตส่งหรือนำออกฯ นำเข้า โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โปรดทำการนัดหมายวันและเวลาในการขอเข้าใช้บริการได้ที่งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๑๒ หรือ ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ - ๒ ต่อ ๑๐๐๘ , ๑๐๐๙ , ๑๐๑๐ และ ๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ