การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 16/07/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 240

               การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ ๑. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี ๒. นางสาวดวงกมล กมลานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๓.นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผอ.กองโบราณคดี ๔. นางวัญญา ประคำทอง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร และบุคลากรสังกัด กพร.กรมศิลปากร จำนวน ๓ ท่าน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
               พร้อมทั้งคณะกรรมการภายนอกเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้ ๑. ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. ๓. นางสาวนภัทร อินทรุณ ผอ.กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ กพร. สพฐ. ๔. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ ผอ.กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาระบบราชการ กพร. สพฐ. และ ๕. นางสาววีณา ลาภจตุภุช นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ กรมการท่องเที่ยว
               ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทุกท่าน (จำนวน ๙ ท่าน) ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เว้นระยะห่าง (Distancing) สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า (Mask wearing) ตลอดเวลา