พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ประกาศ : 15/07/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 330

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้บริการตามปกติ วันพุธถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ปิดทำการวันจันทร์และวันอังคาร โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
          สำหรับผู้สนใจเข้าชมการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีนิทรรศการพิเศษที่แนะนำให้ไปชม ได้แก่ นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี - ศรีรามเทพนคร” นำเสนอความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของศิลปะลพบุรี (เขมรในประเทศไทย) ที่ส่งผลต่อบ้านเมืองบนแผ่นดินไทย ซึ่งยังคงมีอิทธิพลในสมัยต่อมาโดยเฉพาะศิลปะอยุธยา และตกทอดมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่นำมาจัดแสดง คือ ชิ้นส่วนประติมากรรมพระโพธิสัตว์สำริดจากบ้านโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จัดแสดง ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน เปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
          และอีกหนึ่งนิทรรศการที่ไม่ควรพลาดไปชมคือ นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และปราสาทเขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” โดยนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หลักฐานต่างๆที่ได้สืบค้น รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานติดตาม เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการกว่าจะได้มาซึ่งโบราณวัตถุต้องใช้ระยะเวลา และความร่วมมือจากหลายฝ่าย กระตุ้นจิตสำนึกในการรักและหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป จัดแสดงให้ชม ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย เปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เช่นเดียวกัน
          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๗๐