พิธีเปิดโครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่บุคคลภายนอก (ปีที่ ๑๗) หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ในอาคารเก่า”
วันที่ประกาศ : 08/06/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 77

          วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่บุคคลภายนอก (ปีที่ ๑๗) หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ในอาคารเก่า” ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
          การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ (หลักสูตร ๑๐ วัน) มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความเรื่องการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในอาคารโบราณสถาน หรืออาคารเก่าที่มีคุณค่า โดยถอดบทเรียนจากการปรับปรุงอาคารหมู่พระวิมาน ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาเป็นกรณีศึกษา มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๐ คน จาก ๑๘ หน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในอาคารโบราณหรืออาคารเก่าอันทรงคุณค่า
          ตลอดการอบรม ๑๐ วันผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีบทบาทและมีส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้การปรับปรุงอาคารและการจัดนิทรรศการภายในหมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางสมลักษณ์ เจริญพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SPAFA) และอดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ในการอบรมครั้งนี้ด้วย
          ทั้งนี้ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้กำหนดข้อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระหว่างการอบรมอย่างเคร่งครัด