สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 173/2562 จ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง "ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" จำนวน 10,000 เล่ม
จำนวนผู้เข้าชม 231