สัญญาซื้อขายคอมพวเตอร์ ซื้ออุปกรณ์จัดทำภาพ Image Processing (เครื่อง Scanner สามมิติ 3 D) แบบมือถือจำนวน 2 เครื่อง
จำนวนผู้เข้าชม 249