๑๐๖ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม 865
จำนวนผู้เข้าชม 865คน