เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา
วันที่ประกาศ : 19/08/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 995