สัญญาจ้างทำของ จ้างพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) จำนวน 5,000 เล่ม
จำนวนผู้เข้าชม 240