สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาเปลี่ยนแปลงเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพถ่าย เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่และแบบแปลน เป็นดิจิทัล และนำเข้าข้อมูลทะเบียนเอกสารจดหมายเหตุพร้อมแนบไฟล์ดิจิทัล
จำนวนผู้เข้าชม 267