สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ ซื้ออุปกรณ์สำหรับสำรองข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย จำนวน 4 รายการ 132 TB
จำนวนผู้เข้าชม 250